Algemene Voorwaarden

Op deze pagina lees je de algemene voorwaarden van Smartbak. Gevestigd te Helmond bij de Kamer van Koophandel onder nr. 86190954.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SMART MOBILITY B.V. INZAKE SMARTBAK

Gevestigd te Helmond bij de Kamer van Koophandel onder nr. 86190954.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de hierna genoemde begrippen de daarachter vermelde betekenis: • Verhuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Smartbak B.V. • Huurder: de natuurlijke persoon die als huurder de overeenkomst sluit. • Smartbak: de aanhangwagen die wordt gehuurd. • AHW: de aanhangwagen. • APP: de Smartbak APP waarmee de huurder de AHW reserveert, betaalt, opent, en sluit. • Huurperiode: de periode waarin huurder van verhuurder de Smartbak huurt. • Huursom: het totaalbedrag dat huurder aan verhuurder betaalt uit hoofde van de Huurovereenkomst. • Huurovereenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen verhuurder en huurder. • Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van verhuurder. • Partijen: verhuurder en huurder. • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. • Schriftelijk: in geschrift of elektronisch. • Bovenhoofdse Schade: schade van verhuurder veroorzaakt door aanrijding met het deel van de Smartbak dat zich op een hoogte van meer dan 1.90 meter boven de grond bevindt of door aanrijding met op de Smartbak bevestigde zaken die zich op meer dan 1.90 meter boven de grond bevinden. • Schade: de vermogensschade die verhuurder lijdt ten gevolge van: • beschadiging (waaronder ook begrepen een toestand van de AHW of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van de AHW of van toebehoren daarvan (onder meer sleutel, alarminstallatie, documenten zoals kentekenpapieren en grensdocumenten) of onderdelen daarvan. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van (onderdelen van) de AHW en de derving van huurinkomsten; • met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is. • Gewicht: het gewicht van de Smartbak plus het gewicht van de maximale belading.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder. 2.2 Verhuurder behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen in de Algemene Voorwaarden zullen tijdig aan huurder worden meegedeeld. Indien huurder na wijziging van de Algemene Voorwaarden de Smartbak blijft gebruiken, wordt huurder geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen.

Artikel 3. Bepaling van de huursom en de huurperiode

3.1 De huursom en eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen. Deze bedragen komen duidelijk op de huurovereenkomst te staan. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van het begin en geplande einde van de huurperiode.

Artikel 4. Annulering van de huur

4.1 Als de huurovereenkomst wordt geannuleerd door de huurder dan kan de verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen: a. bij annulering tot 24 uur voor het gereserveerde tijdstip: geen kosten; b. bij annulering vanaf 24 uur voor het gereserveerde tijdstip: 50% van de huursom; c. annuleren als gevolg van ‘no show’ resulteren in betaling van het gehele huurbedrag; 4.2 Indien u recht heeft op terugbetaling dan wordt het bedrag binnen 5 werkdagen teruggestort op uw rekening 4.3 Wanneer een Smartbak wordt ingeleverd vindt in geval van een kortere huurperiode dan door de huurder is gereserveerd geen restitutie plaats voor de niet gebruikte uren.

Artikel 5. Inleveren Smartbak door Huurder

5.1 Huurder dient de Smartbak op de locatie waar hij de Smartbak heeft opgehaald, en die op de huurovereenkomst vermeld staat, in te leveren tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 5.2 Huurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van de Smartbak. De huurperiode eindigt op het moment dat de Smartbak correct is ingeleverd en is afgesloten middels de APP.

Artikel 6. Overschrijding van de Huurperiode

6.1 Indien de Smartbak niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde periode bij verhuurder, of met toestemming van verhuurder bij een derde is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de Smartbak onmiddellijk terug te nemen. 6.2 De uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat de Smartbak weer in het bezit is van verhuurder. 6.3 Indien huurder de Smartbak niet tijdig heeft ingeleverd, is huurder een bedrag overeenkomstig de geldende tarieven voor de daadwerkelijke periode dat huurder de Smartbak tot beschikking heeft gehad verschuldigd.

Artikel 7. Betaling

7.1 Voor aanvang van de huurperiode dient de huur en/of een waarborgsom te worden betaald. 7.2 De waarborgsom wordt in principe terugbetaald binnen 5 werkdagen nadat de Smartbak is ingeleverd, tenzij er sprake is van schade van verhuurder of overschrijding van de huurperiode. In dat geval wordt de waarborgsom verrekend met de schade van verhuurder of de extra huursom. 7.3 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling van de huursom voorafgaand aan de huurperiode te geschieden. 7.4 Betaling van de aanvullende huursom in geval van overschrijding van de huurperiode dient direct na ontvangst van het betaalverzoek te geschieden. Bij niet-betaling is huurder van rechtswege in verzuim. 7.5 Vanaf de datum dat huurder in verzuim is , zal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak worden gemaakt op: • de berekening van de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag tot de algehele vordering; • de berekening van buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 50,- (excl. BTW). 7.6 Iedere betaling door huurder strekt achtereenvolgens tot betaling van de verschuldigde rente en kosten en daarna tot betaling van de hoofdsom. 7.7 Huurder is niet gerechtigd om aan verhuurder verschuldigde betalingen op te schorten of te verrekenen.

Artikel 8. Verplichtingen Huurder

8.1 Huurder erkent de Smartbak met toebehoren, zoals vermeld in de huurovereenkomst, in goede algehele conditie en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen. Alvorens de Smartbak in gebruik wordt genomen, verplicht huurder zich steeds de vereiste voorbereidings- controlehandelingen te verrichten zoals beschreven in artikel 9. 8.2 Huurder dient op zorgvuldige wijze met de Smartbak en andere toebehoren daarvan om te gaan en ervoor te zorgen dat de Smartbak overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. 8.3 Het is huurder niet toegestaan de Smartbak met een hoger gewicht dan de bij de Smartbak op de huurovereenkomst aangegeven maximale Massa Gewicht te beladen. 8.4 Huurder dient de Smartbak in oorspronkelijke staat bij verhuurder terug te bezorgen. 8.5 Huurder is overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving gehouden zorg te dragen dat: • de lading of delen daarvan zodanig gezekerd zijn dat deze onder normale verkeerssituaties, waaronder begrepen volle remmingen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek, niet van de Smartbak kunnen vallen. • losse lading ten aanzien waarvan het gevaar bestaat dat deze of delen daarvan tijdens het rijden van de Smartbak vallen, deugdelijk afgedekt moeten zijn. 8.6 Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de gebruiker(s) de Smartbak gebruikt indien deze daartoe onbevoegd is of kennelijk geestelijk of lichamelijk ongeschikt is. 8.7 Het is huurder niet toegestaan de Smartbak zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder weder te verhuren of anderszins aan een ander in gebruik te geven. 8.8 Het is huurder niet toegestaan de Smartbak buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder. 8.9 In geval van schade of defecten aan de Smartbak, is het huurder niet toegestaan de Smartbak te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid. 8.10 Het is huurder niet toegestaan de Smartbak zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder enige verandering aan/op de Smartbak aan te brengen. 8.11 Huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van het trekkende voertuig waaraan de gehuurde Smartbak gekoppeld en/of voortbewogen wordt. 8.12 Het is huurder zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet toegestaan de Smartbak ter beschikking te stellen aan een ander (rechts)persoon dan die als huurder is vermeld op de huurovereenkomst. 8.13 Indien en voor zover huurder de Smartbak (met toestemming van verhuurder) aan een ander (rechtspersoon) ter beschikking stelt, blijft huurder de aanspreekpunt van verhuurder en blijft huurder aansprakelijk voor de naleving van de verplichtingen uit hoofde van deze huurovereenkomst.

Artikel 9. Instructies voor de huurder

9.1 Voordat huurder de Smartbak in gebruik neemt, dient huurder de hieronder genoemde instructies te volgen: • unlock de Smartbak via de APP; • controleer de Smartbak op schade en maak een foto van elke zijde (voor, zij, achter) van de Smartbak; • ontgrendel de handrem door deze naar beneden te duwen; • plaats de Smartbak boven de trekhaak; • bevestig de koppeling aan de trekhaak; • controleer of de Smartbak goed is aangekoppeld; breekkabel/loskabel bevestigen aan de hulpkoppeling van het autodeel; • sluit de verlichtingskabel aan; • draai het neuswiel helemaal omhoog; • doe de verlichting van de auto aan; • bevestig alle genomen stappen in de APP pas nadat deze zijn uitgevoerd; • controleer voor vertrek de volgenden zaken: bandenspanning 3 bar, verlichting, koppeling, breekkabel en huif. 9.2 Huurder dient de instructies uit artikel 9.1 exact op te volgen en elke stap te bevestigen in de APP nadat deze daadwerkelijk is uitgevoerd. Mocht blijken dat huurder een stap heeft bevestigd zonder dat huurder deze ook echt heeft uitgevoerd zal huurder aansprakelijk zijn voor het volledige schadebedrag. 9.3 Huurder is gehouden de Smartbak schoon te retourneren. Bij niet nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van de daghuurprijs van de Smartbak. 9.4 In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan of met de Smartbak toegebracht of vermissing van de Smartbak, is huurder verplicht: • hier zo spoedig mogelijk bij verhuurder te melden; • de instructies van verhuurder op te volgen; • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder of diens verzekeraar te verstrekken; • de Smartbak niet achter te laten zonder het tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben; • verhuurder en de door verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden. 9.5 Bij ongevallen, beschadigingen of vermissing is huurder voorts verplicht: • onmiddellijk en in geen geval later dan 24 uur nadien melding te doen bij de politie ter plaatse; • niet later dan 5 dagen een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen; • zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden. 9.6 Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk en in geen geval later dan 24 uur nadien te informeren over: • het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door de Smartbak ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan; • defect raken van de Smartbak; vermissing van of anderszins verlies van de macht over de Smartbak, onderdelen en toebehoren daarvan; • beslaglegging op de Smartbak en/of over andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden. 9.7 Indien verhuurder inlichtingen aan autoriteiten dient te verstrekken over de identiteit van de persoon die op enig moment de Smartbak heeft gebruikt, dient huurder in verband daarmee gestelde vragen van verhuurder zo spoedig mogelijk te beantwoorden. 9.8 Huurder erkent de Smartbak met toebehoren in goede algemene conditie en zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen (banden 3 bar, verlichting, breekkabel, huif (indien van toepassing), koppeling etc.)

Artikel 10. Aansprakelijkheid van Huurder voor Schade

10.1 Indien huurder geen schadebeschrijving van de Smartbak heeft opgegeven in de APP, wordt huurder verondersteld de Smartbak in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen. 10.2 Huurder is in geval van Schade per schadegeval aansprakelijk tot het op de huurovereenkomst vermelde eigen risico van, tenzij: • de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 8 en 9 of anderszins daarmee verband houdt; • de schade is ontstaan ten gevolge van het gebruik van de Smartbak op onverhard terrein, of gebruik van de Smartbak op terrein waarvoor de Smartbak kennelijk niet geschikt is, of terrein waarvan Huurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt; • de Smartbak aan een derde is wederverhuurd of anderszins in gebruik is gegeven, ook indien verhuurder daarin heeft toegestemd; • de schade is ontstaan doordat huurder de instructies van verhuurder niet heeft opgevolgd; • de schade is ontstaan door of na diefstal, verduistering of een andere wijze van wegneming van de Smartbak en huurder Smartbak niet middels de APP heeft afgesloten; 10.3 Indien de schade is ontstaan als gevolg van een gebeurtenis als bedoeld in artikel 10.2, dan is huurder volledig aansprakelijk voor de schade van verhuurder. 10.4 Indien door een ongeval schade aan de Smartbak is toegebracht en voor zover er sprake is van enige belading, dient huurder ervoor zorg te dragen dat er op korte termijn een weeg- en/of beladingsrapport door de politie wordt opgemaakt. Voor zover dit niet uiterlijk binnen 12 uur na het tijdstip van het ongeval heeft plaatsgevonden, wordt de Smartbak vermoed overbeladen en/of verkeerd beladen te zijn door huurder. huurder is gehouden de hierdoor geleden schade door verhuurder te vergoeden. 10.5 Indien de Smartbak met toestemming van verhuurder wordt teruggebracht buiten de openingstijden van verhuurder en/of op een nader overeengekomen plaats, blijft huurder aansprakelijk voor de Smartbak van verhuurder tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk de Smartbak heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal de Smartbak bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren indien schade is geconstateerd. 10.6 In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van maximaal €1.500,- in geval van Bovenhoofdse Schade. 10.7 De schade ten gevolge van de onmogelijkheid de Smartbak tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van de Smartbak, vermenigvuldigd met de daghuurprijs. 10.8 In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van de Smartbak voor rekening van huurder, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 11. Ontbinding en opzegging

11.1 Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen in geval van: • faillissement of is aangevraagd, surséance van betaling aan huurder is verleend; • verhuurder gegronde reden heeft om aan te nemen dat sprake is van onrechtmatig gebruik of misbruik van de Smartbak ten aanzien waarvan de huurovereenkomst is aangegaan; • enige verplichting uit hoofde van de Huurovereenkomst en en/of de Algemene Voorwaarden, niet of niet volledig wordt nagekomen. 11.2 Indien de huurovereenkomst wordt beëindigd, ongeacht de wijze van beëindiging, is verhuurder nimmer gehouden enige schade te vergoeden aan huurder.

Artikel 12. Gebreken aan de Smartbak

12.1 Tussen partijen kan een tekortkoming aan de Smartbak die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud of dat de instructies zoals bedoeld in artikel 9 door huurder niet zijn opgevolgd, niet als een gebrek gelden. 12.2 Verhuurder is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van verhuurder zijn te vergen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid Verhuurder

13.1 Verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet of niet goed functioneren van de Smartbak. 13.2 Voor zover mocht worden geoordeeld dat op verhuurder enigerlei aansprakelijkheid rust uit hoofde van de huurovereenkomst, is die aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal drie keer de daghuurprijs van de Smartbak. 13.3 Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. 13.4 Een vordering waarvoor verhuurder aansprakelijk is gesteld, wordt geacht één maand na de aansprakelijkstelling onherroepelijk te zijn vervallen, tenzij huurder binnen die termijn formeel een rechtsvordering tegen verhuurder heeft ingesteld.

Artikel 14. Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

14.1 Voor rekening van huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben dan wel gebruiken van de Smartbak van overheidswege opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. 14.2 Indien deze sancties en/of maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden op eerste verzoek verhuurder te vrijwaren, waarbij huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van € 15,- (excl. BTW). 14.3 Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaarde kosten te vergoeden, met een minimum van € 15,- (excl. BTW).

Artikel 15. Beslag op de Smartbak

15.1 Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op de Smartbak, blijft Huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop de Smartbak vrij van beslagen weer in bezit van verhuurder is. Huurder is gehouden verhuurder te vrijwaren voor alle uit het beslag voortvloeiende en in verband daarmee gemaakte kosten.

Artikel 16. Persoonsgegevens

16.1 De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan artikel 14 van deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder optimale service en actuele productinformatie geven, en huurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. 16.2 De Smartbak is voorzien van een tracking & tracing systeem, waarmee de verhuurder de Smartbak op afstand kan volgen en relevante data van de Smartbak (waaronder hoe de Smartbak is gebruikt en beladen) verzamelt en opslaat. 16.3 De verhuurder zou kopieën van identiteitsdocumenten kunnen maken.

17. Toepasselijk recht

17.1 Op de huurovereenkomst en de uitvoering daarvan en de verdere relatie tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.